sopononline.net

สถิติการเข้าชม

วันนี้21
เมื่อวาน18
สัปดาห์นี้39
เดือนนี้412
ทั้งหมด114303

Currently are 3 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานรายงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาโสภณ  ฐิติสุริยารักษ์

ปีการศึกษา2554

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนา  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่มีต่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง   ขลุ่ยรคอร์เดอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี ที่ได้จาการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกห้องที่ผู้รายงานเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ได้แก่ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์แบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ    เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    ซึ่งกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ค่า t (Dependent Sample t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.92/83.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59)

iNivoSlider

วันเวลาปัจจุบัน